Onverzorgd?

27 Dec

Een bijstandsgerechtigde kan bewust zijn kans op een baan verprutsen als hij onverzorgd voor een sollicitatiegesprek komt. Als straf dient hij/zij dan geen uitkering meer te krijgen, dat zegt onder andere Malik Azmani van de VVD uit de Tweede Kamer. In de uitzending van Dichtbij Nederland op Radio 5 een interview hierover met hem en met Ron van der Wal voorzitter van ArboPositief en al meer dan twee jaar werkloos.

Uw interim voorzitter heeft in deze radio-uitzending ook even namens u het woord mogen voeren. Het is al een tijdje geleden dat de uitzending heeft plaatsgevonden (6 juni 2012). Dat is vooral te wijten aan het soms nog wat gebrekkige technisch vernuft van uw interim voorzitter. Mijn welgemeend excuus hiervoor. Niettemin alsnog het bieden van de mogelijkheid een en ander terug te luisteren.

http://dichtbijnederland.ntr.nl/page/detail/793914/VVD%3A+%27straf+onverzorgde+bijstandsgerechtigde%27+++

Met vriendelijke groet en de hoop uitsprekend dat u de komende dagen rust en vriendschap zult vinden.

Ernst van Damme

Advertenties

Ingezonden!

30 Okt

Beste mijneren en mefrouwen van Julie bond,

Me naam is Kaatje! Kaatje Kattenberg van Kattenburg. Froeger stont ik meer bekent als Kattenburgse Kaatje! Maar dat kwam meer door me werk van toen de tijt. De engelse hebbe me toen ook wel met Katie Kittyhill aangesproke hihihi.

Maar daar sckrijf ik jelui nu nie voor!  Maar eerst effe ecsuus voor een paar sckrijffoutjes hier en daar. Dat komt omdat ze me hebbe gesegt dat ik een beetje dialectis ben. Dat jelui kenne asseptere hier effe doorheen te prikke.

Waar ik voor sckrijf is de volgende:

Over dat regeeracoort wil ik t effen hebbe met jelui. Vanaf het begin heb ik jelui gesteunt met jeluis bont. Ik ben het met alles eens van wat jelui seggen daar.  En ook met jeluis eis om de uitkeringe te verhooge met 2,5 precent. Ik vint dat in de huidige tijt geen onredeleike eis voor al die mense die elke dag weer de eindjes an mekaar moete knope. Ik sie het aan me eige soon toch!

En jelui hebbe me gesegt dat jelui die eis hebben verteld aan de pvda onderhandelaars toch? Nou laat me jelui dat maar effe zegge dat ze dan niet hebbe geluistert.  Zoals ik er nou tegenan kijk knijpt deze regeeracoort langsaamaan het bloed uit de adere van mense met een uitkering.

Met veel te weinig woorde worden we genoemt in die acoort. Dan mag een voorsichtig mens als ik tog wel een beetje constateeren dat die pvda toch echt de partei van de nog gelukkig werkende mense is.

Wat zijn nu de aalmoese die ons worden toegeworpe?  Ik kan me zorg gelukig blijven betaalen. Als ik geestelijk in verfal raak dan lappen se me geukkig nog graatis op. Als ik nie onnodig gebruik maak van de eerste help dan bespaar ik 110 guldes. En krijg ik huishoudeleike help als ik al twee maande me huis niet heb uitgekent. Maar kan ik nu gelukkig de wijkverpleeger weer belle.  Maar die komt maar een keer of drie, want die segt dan dat ie het te druk heb voor socielising?? Maar goe, dat mot het dan voor ons effe beter maake.

En wat is er bij ons nog te halen dan, beste mevrouwe en mijneeren van de Jeluis bond? Nou dat sal ons tog nog wel enege sorg moeten wekke. De huure gaan voor ons gewoon omhoog weer. Dat gaat tog minemaal weer 3,5 precent ecstra kosten. De onsekere factoor is de prijsstijgingen.  Maar gaan we ook straks 2 precent minder ballasting betalen.  Maar ik mis dan toch nog effe 1,5 precent toch? Kijk wat nou wel goed sou sijn is dat die chauffeurs van die woningbauwverenigingen der geld terugeven. Dat sal zeker wat helpen.

Me soon heb een paar koters rondloope waarvoor die weer de skoolboeke mot gaan betalen. Ik hoop maar dat die Diederik Samsonite er rekening mee heb gehauwe dat mense daarvoor een beroep kenne doen op de bijsondere bijstand? En gaat je koterbijslag ook omlaag. Dus daar gaan ook wat financiale knikkers uit je knikkerpotje.

Wel fijn om te hoore dat die ambtanaare ook eens gewoon op straat kunnen worde geset. Loop je daar over de dappermarkt en kom je daar een van je fele klantenmanagers tegen. Zoas ze self segt op soek naar wat anders. Wraak kan soms wat minder bitter sijn toch?

Zo motten we erop worde aangesproke dat we zonder werk sijn zegt dit nieuw kabenet. Ze acceptere het niet als we onnodig thuis sitte? Maar wat se niet weten is dat wij het ook nie accepteere dat we onnodig thuis sitte. Deze stigmatiging laat de emotioneel grote afstant zien die pvda en vvd tot ons als doelgroep hebben. Zoals ik al sei staan we als uitkeringsgerechtigden niet primair op het lijsie.

De huishoudensinkomenstoets wordt vervange door de huisuitkeringstoets? Ook daar staan ons dus weer wat verassingen te wachte. En wille ze mense drie maande lang zonder vrete laten zitte als ze nog steeds weiger om onnodig te solliciteren. Lekker sociaal toch?

En dat nog die verdoemde sollicitatiepligt voor ouderen. Nog steeds tegen beter wete in moeten deze perspektieflozen briefjes blijfen sckrijven in ruil voor een sanctieloos bestaan. Kunsies doen segge wij hier in de buurt. Skijnt goed te sijn voor  “onse eigenwaarde” segge zij.

De btw op de kultuur gaat niet door seggen se ook. Das mooi, dan kan onse elite weer ongehinderd de rode lopers bewandele. Wij kwamen daar tog al niet.  Ik lees net een berichie over dat het aantal Nederlandse milionairs ondanks de economische crisis stabiel is en blijft.

Brugge slaan segge ze nu. Dat achtergrondfotootje op de perscarrousel van het gebeure was wel heel erg snel gevonden, vind u ook nie? Ik ben nog aan het zoeke welke brug ik moet overbrugge. Dit rereegacoort is voor mij ook één brug te ver!

Ik wens al u groote mense erreg veel weishijd toe!

Kaatje!

 

Ps: een volgende keer besckrijf ik u graag mijn ervaring tijdens de uitrijkingen van de televisiering 2012

Eerste nummer Magazine De Verandering!

18 Okt

Met enig gevoel van trots presenteren we jullie graag het eerste nummer van ons maandelijkse magazine ‘De Verandering!’

Het magazine zal vanaf heden maandelijks onder onze lezers en achterban worden toegezonden op digitale (pdf) wijze. Maar ook beschikbaar worden gesteld aan overige belangstellenden.

‘De Verandering!’is gratis! Het staat onze leden dan wel een ieder vrij om ons maandblad te verspreiden via blogs/forums dan wel op elke andere wijze, mits de wijze van verspreiding de doelstellingen van OnzeBond ondersteund en versterkt.

Landelijke en plaatselijke belangenorganisaties voor uitkeringsgerechtigden staat het ook vrij ons maandblad onder hun leden en achterban verspreiden. Het zou aardig zijn indien deze ons in dat geval informeren over hun verspreiding.

klik hieronder om het magazine in pdf te raadplegen/downloaden.

Wij wensen u allen veel leesplezier.

DeVeranderingNummer1

2,5% Netto meer!

18 Okt

Ter compensatie van gestegen prijzen en de verhoging van de btw per 1 oktober dit jaar, eisen we namens onze leden en achterban een verhoging van de uitkeringen met 2,5% netto. Deze verhoging dient met terugwerkende kracht te worden uitgekeerd vanaf november 2012. Wij eisen dit om de koopkracht van onze leden en achterban op peil te brengen en te houden. 

Een aanvullende eis van nóg eens 2,5% netto zal volgen zodra de overheid haar voornemen gestand doet om de btw-tarieven nogmaals te verhogen naar 23%. 

We hebben onze eis kenbaar gemaakt aan de PvdA- onderhandelaars met het verzoek dit in te brengen in de coalitie-onderhandelingen.

We roepen alle leden en achterban op de petitie op onze website dan ook hier  in te vullen!

Luister hier ook het radio interview dat is gegeven aan Amsterdam FM  – klik hier

Persbericht!

11 Sep

Uitkeringsgerechtigden eisen 500 Euro schadevergoeding!

Dat is wat Onze Bond! – de landelijk opererende belangenvereniging van uitkeringsgerechtigden en mensen met een zwakke beurs – eist ter compensatie van de “onrechtmatige onrust en overlast”,die de voorgenomen maatregelen omtrent de vermeende invoering van de huishoudtoets onder haar leden en achterban heeft teweeggebracht.

“De grootschalige misbruik van persoonsgegevens en bestanden, het strooien met burger’service’nummers, en het stigmatiserende gedrag en optreden van overheidsdienaren, rechtvaardigt het opleggen van deze maatschappelijke boete”, aldus Ernst van Damme, interim voorzitter van OnzeBond!

“De ‘zogenaamde’ voorbereidende werkzaamheden voor deze huishoudtoest zijn onrechtmatig, stigmatiserend en daarmee amoreel geweest”. De bond eist een éénmalige schade-uitkering van 500 euro netto , vooral niet bedoeld ter inlossing van vermeende sancties, en dient met de uitkering van november te worden verstrekt aan al diegenen die onterecht met dit “onzalige beleid” geconfronteerd zijn geworden, aldus De Bond!

Stemadvies!

11 Sep

Na lang overwegen ben ik –als interim-voorzitter van ons allen – van mening, dat een stemadvies aan onze leden en achterban, misschien wel overbodig, dan wel tot op zekere hoogte provocerend kan zijn. Laat ik echter het belang van ons allen als groep meewegen, dan ligt juist onze toekomstige kracht in de eenheid van een gezamenlijke koers. Daarbij hoort ook een passend ‘politiek klimaat’. Dat gezegd hebbende ligt er voor ons – als kiezers – morgen slechts een beperkt pallet voor.

De partijen welke zich ‘ons lot’ van uitkerings-gerechtvaardigden aantrekken kunnen wij slechts ter linkerzijde van ons politieke krachtenveld vinden. Met de voor ons meest gunstigste, de SP voorop, op afstand gevolgd door de PvdA, met op nog wat meer afstand D66. Voor ons als groep leveren de overige partijen ons eigenlijk niet voldoende voordeel op.

De SP heeft nog geen regeringservaring. Dat klopt. Laat dat echter geen belemmering zijn. Elke partij in het verleden heeft deze stap succesvol gemaakt. Programmatisch komt de SP ook het meest op voor onze gezamenlijke belangen. Laat het ‘keiharde’ nee tegen Europa van de SP u ook niet afleiden. Deze soep is niet zo heet als dat die wordt opgediend. Ik zelf schat in dat dit Europa standpunt geen breekpunt in eventuele coalitieonderhandelingen zal worden.

Over een stem op de PvdA wil ik u allen graag nog de volgende overwegingen meegeven. De PvdA zit nog midden in haar ideologische tweestrijd. Daarmee is de rust in die partij nog lang niet teruggekeerd. Laat me jullie in herinnering brengen dat mede onder de verantwoordelijkheid van de PvdA jaren is gegraaid in het ABP pensioenfonds, arbeidstijdverkorting is ingevoerd dat niet de beloofde banen heeft opgeleverd, een start is gemaakt met privatisering van nutsbedrijven, openbaar vervoer en NS. Dat partijleden voor een deel zelf speculanten op aandelenmarkten zijn. Dat de partij zich programmatisch meer profileert voor de werkende dan voor diegenen die dat niet kunnen. Het is juist daarom dat de VVD een goede partner in de PvdA ziet en verkiest boven de SP.

D66 biedt toch iets te weinig aanknopingspunten. Daarin hebben zij tegen dat zij zich kritiekloos conformeren aan de 3% bezuinigingsdoelstelling en het Europees en economisch beleid boven burgers stellen. Een mijns inziens iets te cijfermatig en instrumentele benadering van onze samenleving.

Ik zelf zal SP gaan stemmen! Omdat ik van mening ben dat deze partij in ieder geval het meest op de spreekwoordelijke rem zal trappen als het om de bedreiging van onze doelen zal gaan. En uiteraard zijn we er als Onze Bond zelf ook nog.

De komende periode zullen we als OnzeBond onze eisen ook aan de coalitie onderhandelaars kenbaar maken. Zo zullen we komen met een eis tot financiële compensatie aan alle benadeelden van de onwettige uitvoering van de huishoudtoets; een eis ter verhoging van de uitkeringen met 2,5% netto ter compensatie van de verhoogde Btw-tarieven; en het voorstel om de sociale uitkeringen niet meer te financieren vanuit de algemene middelen, maar uit de invoering van de alom bekende ‘financiële transactiebelastingen’.

Ik wens u morgen succes met het uitbrengen van uw stem.
Ernst van Damme
interim voorzitter

Persbericht!

26 Jun

Onze Bond heeft vandaag de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht om alle relevante informatie beschikbaar te stellen ten aanzien van het functioneren van en samenwerking met re-integratiebedrijven in ons land. Wij doen hierbij een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Onze Bond baseert zich daarbij met name op de vele verhalen over ongerechtvaardigde bestuursdwang; uit de hand gelopen controles; willekeur; en het onzorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens. Daarbij bestaat grote twijfel over de professionaliteit en effectiviteit van het re-integratiebeleid in het algemeen, en meer specifiek gericht op oudere werkzoekenden.

Onze Bond kan zich derhalve niet aan de indruk onttrekken dat “het huidige re-integratiebeleid vooral wordt ingegeven door ‘onderbuikgevoel’ waarbij een demagogisch beeld van werkzoekenden wordt neergezet, dat empirisch niet wordt gestaafd. De enigen die er wel bij varen zijn de re-integratiebureaus,” aldus Ernst van Damme, interim voorzitter van de bond.

Klik hieronder voor de WOB-aanvraag aan de minister.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.jpg